Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
BY
 

Виртуальный музей Непрачытаная кніга В. Ф. Праскурава


Назад
Берасцейскія кнігазборы. Брэст, 30 — 31 кастрычніка 2008 г.

Змест

 • 1. Ад рэдакцыі [ст. 5]
 • 2. Несцярчук Л.М. Перспектывы аднаўлення гісторыка-архітэктурных аб'ектаў старасветчыны на Берасцейшчыне [ст. 10]
 • 3. Долгодрова Т.А. О публикациях перемещенных культурных ценностей, хранящихся в Российской Государственной библиотеке [ст. 14]
 • 4. Валецкі Вацлаў. Польская нацыянальная бібліяграфія як інструмент сучасных даследаванняў у галіне літаратуры па вывучаемай праблематыцы [ст. 22]
 • 5. Мамонтов М.А. Брест в периодической печати Санкт-Петербурга, 1992-1995 гг. [ст. 22]
 • 6. Семашко С.Н. Современное состояние библиотечных фондов публичных библиотек города Бреста [ст. 36]
 • 7. Иванова Е.В. Брестский регион в системе книгоиздания Беларуси: опыт статистического анализа [ст. 47]
 • 8. Кирюхина Л.Г., Киреева Г. В. Сохранение документального наследия как основная задача Государственной программы «Памяць Беларусі» [ст. 56]
 • 9. Герасімаў В.М. Рарытэты Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, іх роля ў рэгіянальных краязнаўчых даследаваннях [ст. 70]
 • 10. Доўнар Л.І. Кніжная справа Брэст-Літоўскаў ХІХ пачатку ХХ стст. [ст. 80]
 • 11. Карев Д.В. Библиотечные и рукописные собрания Западной Беларуси в конце XVIII - первой половине XIX веков (историографические и источниковедческие аспекты проблемы: собирание, изучение и введение в социокультурный контекст эпохи) [ст. 99]
 • 12. Коўкель Л.І. Прыватныя кнігазборы Берасцейшчыны ў XIX ст. [ст. 121]
 • 13. Ильин А.Л. Имение Гремяче - культурный очаг Полесья конца XIX - начала XX века [ст. 133]
 • 14. Папко В.М. Паэт Альбін Дзяконскі (1892-1940) і кніжны збор роду Быхаўцаў [ст. 137]
 • 15. Сацута І.У. З гісторыі народных бібліятэк Берасцейшчыны [ст. 153]
 • 16. Саітава В.І. Бібліяграфічнае адлюстраванне гісторыі Брэсцкага краю ў часопісе "Ateneum wileńskie" [ст. 160]
 • 17. Ильин А.Л., Игнатюк Е.А. Судьба библиотеки и архива молодовско - поческих Скирмунтов [ст. 168]
 • 18. Саўчук А.І. Кнігазбор Вандаліна Пуслоўскага: Косава - Свіслач - Гродна [ст. 173]
 • 19. Зверева И.С. Штрихи и истории личных библиотек Гродненской губернии в XIX веке. (По материалам архива Российской национальной библиотеки) [ст. 180]
 • 20. Стефанович А.В. К истории Брестской еврейской библиотеки И. Рыбацкого [ст. 193]
 • 21. Тумилович В.Н. Развитие библиотек и контроль государства за распространением печатных изданий в Лунинецком повете в1921 -1939 гг. [ст. 198]
 • 22. Турмасава Л.І. Берасцейскія землі ў дакументах Гродзенскай абласной бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага [ст. 205]
 • 23. Жылко В.В., Туміловіч В.М. Бібліятэкі на Лунінеччыне ад узнікнення (XVI ст.) да 1940-х гадоў [ст. 208]
 • 24. Лаўрык Ю.М. Кнігазборы Пінскага Лешчынскага манастыра: новыя знаходкі [ст. 216]
 • 25. Есипова В.А. Евангелие тетр XVI в. из Брестской церкви в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета [ст. 222]
 • 26. Березкина Н.Ю. Культурно-просветительная деятельность Брестской типографии (1553-1570 гг.) [ст. 230]
 • 27. Нарбутене Дайва Издания Брестской Радзивиловской типографии в фондах Библиотеки Литовской академии наук [ст. 238]
 • 28. Верас Н.Я. Бібліяметрычны аналіз брэсцкага кнігадрукавання ў XVI ст. [ст. 246]
 • 29. Гладышчук А.А. Да вызначэння магчымага месца знаходжання першай беларускай друкарні на тэрыторыі сучаснага мемарыяльнага комплексу "Брэсцкая крэпасць-герой" [ст. 254]
 • 30. Іванова Л.С. Роля Берасцейскай друкарні ў распаўсюджванні Рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім [ст. 260]
 • 31. Цітоў А.К. Берасцейскія злотнікі [ст. 268]
 • 32. Бразюнене Альма Bibliotheca Sapiehana: попытка реконструкции тематического репертуара [ст. 274]
 • 33. Нікалаеў М.В. Абразкі старажытнай кніжнай культуры Берасцейшчыны (пераважна па матэрыялах Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Пецярбургу) [ст. 281]
 • 34. Pietrzkiewicz Iwona Biblioteki brzeskich klasztorów katolickich - rekonesans badawczy [ст. 308]
 • 35. Кныревич С.М., Синкевич Н.Н. Судьба библиотеки и архива Березовского картузианского монастыря [ст. 323]
 • 36. Gwioździk Jolanta Kultura umysłowa zakonów katolickich ziemi brzeskiej XVI-XVIII w. Zarys problematyki [ст. 330]
 • 37. Голубович А.К. История Берестейской земли в актовых книгах судов XVI - нач. XX вв. в фондах НИАБ [ст. 347]
 • 38. Комисарова Е.В. Берестейские воеводы в их книжных связях [ст. 353]
 • 39. Позіховська С., Позіховській О. Білоруські стародруки в колекції Музе. книги та друкарства м. Острога [ст. 359]
 • 40. Pidłypczak-Majerowicz Maria Biblioteki zakonne ziemi brzeskiej w XVIII i XIX ww. [ст. 376]
 • 41. Мароз В.В. Бібліятэка і архіў Вальнянскага Свята-Траецкага манастыра [ст. 390]
 • 42. Ціборовська-Римарович Ірина Стародруки з бібліотеки Берестейського єзуїтського колегіуму в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернандського [ст. 399]
 • 43. Гусева О.В. Книжное собрание Анны Катажины Радзивилл в Бялой-Подляской (по фондам Библиотеки Российской академии наук) [ст. 419]
 • 44. Сиесс-Кшишкивски Станислав Краткая история Коденского собрания книг Констанции Сапеги [ст. 427]
 • 45. Дубейка В.М. Бібліятэкі цэркваў і касцёлаў Баранавіцкага раёна ў XV-XIX стст. і іх лёс [ст. 434]
 • 46. Праневіч Г.М. Берасце і Літоўскі Статут 1588 г.: нараджэнне маніфеста свабоды [ст. 444]
 • 47. Аўтары зборніка [ст. 458]